fbpx

Regulamin Ucznia

§1

Niniejszy regulamin określa zasady pośrednictwa Operatora w zawarciu umów o świadczenia edukacyjne pomiędzy Uczniem a Korepetytorem, w ramach Serwisu (aplikacji sieciowej) Operatora. Regulamin określa również warunki świadczenia usług płatniczych przez Operatora.

 

§2

Operatorem jest: TS Group Sp. z o.o., KRS 0000751453, NIP 5252765472, REGON 381463839, biuro@edualy.com, tel.: +48 537 370 907.

 

§3

Z Serwisu może korzystać tylko Uczeń pełnoletni, a Uczeń małoletni, który ukończył lat 13 – tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

Z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie może korzystać jedynie Uczeń nie będący przedsiębiorcą. 

 

§4

Operator umożliwia Uczniowi zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych z Korepetytorem, którego dane udostępnia Operator w Serwisie, na warunkach każdorazowo opisanych w Serwisie na stronie z ofertą Korepetytora. Operator pośredniczy również w przekazaniu Korepetytorowi wynagrodzenia. 

 

§5

Operator udostępnia za pośrednictwem Serwisu narzędzia informatyczne niezbędne dla zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz pomocne w procesie zapłaty za te usługi, oferty zawierające warunki świadczenia usług, w tym cenę, a także informacje o zawartych umowach i ich rozliczeniu. 

 

§6

 1. Uczeń nie ponosi kosztów świadczenia usług przez Operatora, a jedynie opłaca wynagrodzenie Korepetytora.

 2. Operator gwarantuje, że przekaże Korepetytorowi kwotę wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wykonane zajęcia oraz za zajęcia nieodwołane przez Ucznia najpóźniej 12 godzin przed terminem zajęć.

 

§7

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych następuje poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych Serwisu, przez kontakt telefoniczny, mailowy lub przez formularz kontaktowy w Serwisie.

 2. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego regulaminu, założenie konta w Serwisie, i opłacenie pierwszych zajęć, pakietu zajęć lub wpłacenie zaliczki/zadatku, zgodnie z każdorazowo dostępnym opisem na stronach Serwisu. Dostępne formy płatności to płatność przelewem tradycyjnym, przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych lub płatność elektroniczna kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. 

 3. Skutkiem zawarcia tej umowy jest zarezerwowanie przez Operatora czasu pracy Korepetytora we wskazanym w umowie terminie.

 4. Warunki przeprowadzenia zajęć, w tym cena, są każdorazowo ujawnione w Serwisie. 

 5. Operator może udostępniać zniżki i pakiety, a także możliwość aktywizacji płatności cyklicznych na warunkach określonych każdorazowo w Serwisie. 

 6. Udzielenie zniżki lub pakietu Operator może uzależnić od zapłaty zaliczki, kaucji, lub też od zobowiązania zakupu określonej ilości zajęć od Korepetytorów dostępnych w Serwisie, stosownie do informacji każdorazowo ujawnionej w Serwisie.

 7. Kaucja zabezpieczająca zobowiązanie do zakupu określonej ilości zajęć od Korepetytorów nie podlega zwrotowi, może być przeznaczona jedynie na opłacenie należności wobec Operatora lub Korepetytora.

 8. Uczeń ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, za zwrotem wpłaconych kwot, pomniejszonych jednak o kwoty wykorzystane na zajęcia zrealizowane lub zajęcia nieodwołane najpóźniej na 12 godzin przed terminem zajęć, a także o kwoty zniżek, do których konsument nabył prawo w związku z zakupem pakietu usługi lub zobowiązaniem się do zakupu większej ilości zajęć niż jedne.

 

§8

 1. Zajęcia mogą być odwołane lub przełożone najpóźniej 12 godzin przed ustalonym terminem zajęć. W pozostałych przypadkach pobierana jest opłata za gotowość do przeprowadzenia zajęć w wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć ze względu na koszty ponoszone przez Operatora na rzecz Nauczyciela w celu rezerwacji terminu zajęć. 

 2. Zajęcia można odwołać lub przełożyć za pośrednictwem Systemu.

 3. Uczeń wyraża zgodę na świadczenie usługi edukacyjnej w terminie określonym podczas zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Po spełnieniu usługi edukacyjnej Uczeń traci prawo odstąpienia od umowy.

 

§9

W przypadku zajęć realizowanych poprzez transmisję video rejestracja zajęć wymaga zgody uczestnika zajęć. Dostęp archiwalny będzie realizowany wyłącznie w ramach Serwisu, wyłącznie na rzecz uczestników zajęć, Korepetytora oraz Operatora, bez prawa do pobrania czy zachowania przez uczestników zajęć.

 

§10

 1. Korzystający z usług Operatora ma prawo do złożenia w dowolnej formie reklamacji z tytułu jakości i sposobu wykonania usługi przez Operatora. 

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora w terminie 5 dni roboczych od wpływu reklamacji, a odpowiedź zostanie udzielona w tej samej formie, w jakiej złożono reklamację.

 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Operator w razie potrzeby dokonuje przede wszystkim stosownych zmian w świadczeniu usługi.

 4. Zasady reklamacji określone w ust.1-3 nie umniejszają w żaden sposób uprawnień korzystającego z usług Operatora określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 5. Operator informuje o możliwości pozasądowego (polubownego) załatwienia sporów. Informacje na ten temat znaleźć można na stronach UOKiK.

 

§11

 1. Korzystanie z usług w ramach Serwisu wymaga posiadania komputera, tabletu, zaawansowanego telefonu komórkowego czy innego podobnego urządzenia, przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż: Mozilla Firefox w wersji 81.0,  Google Chrome w wersji 86.0, Apple Safari 14.0, z ustawieniem pozwalającym na wykorzystanie przez Serwis cookies (ciasteczek), utrzymywanie w panelu klienta wyłącznie połączeń szyfrowanych SSL, adresu poczty elektronicznej służącego do komunikacji, a w przypadku połączeń video przepustowości łącza internetowego nie mniejszej niż  wysyłanie 1 Mb/s, pobieranie 2 Mb/s.. 

 2. Operator zwraca uwagę na szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Systemu Informatycznego drogą elektroniczną, takich jak wirusy komputerowe, programy szpiegowskie czy niezgodne z prawem działania osób trzecich. 

 3. Korzystający z Serwisu powinien chronić dostęp do haseł przed osobami upoważnionymi, oraz stosować oprogramowanie takie jak programy antywirusowe oraz zapory sieciowe. Ze swojej strony Operator wykorzystuje zabezpieczenia techniczne uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do danych korzystającego z Serwisu na poziomie zwyczajowo wymaganym w usługach podobnego rodzaju. Operator zapewnia również, że udostępnione przez niego oprogramowanie jest wolne od wirusów komputerowych, programów szpiegowskich i podobnego oprogramowania.

 4. Korzystający z Serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu i Operatora w sposób czy do celów niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem. Korzystający z Serwisu zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 

§12

Uczeń nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich czy innych praw do zawartości Serwisu lub treści zajęć edukacyjnych.

Regulamin Klienta Biznesowego

§1

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora usług edukacyjnych na rzecz Klienta za pośrednictwem Korepetytorów, w ramach Serwisu (aplikacji sieciowej) Operatora.

 

§2

Operatorem jest: TS Group Sp. z o.o., KRS 0000751453, NIP 5252765472, REGON 381463839, biuro@edualy.com, tel.: +48 537 370 907.

 

§3

Z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie może korzystać jedynie Klient będący przedsiębiorcą.

 

§4

Operator umożliwia Klientowi zakup usług edukacyjnych Korepetytora, którego dane udostępnia Operator w Serwisie, na warunkach każdorazowo opisanych w Serwisie na stronie z ofertą Operatora. 

 

§5

Operator udostępnia za pośrednictwem Serwisu narzędzia informatyczne niezbędne dla zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz pomocne w procesie zapłaty za te usługi, oferty zawierające warunki świadczenia usług, w tym cenę, a także informacje o zawartych umowach i ich rozliczeniu. 

 

§6

 1. Za wykonaną przez Operatora na rzecz Klienta usługę Operatorowi należy się wynagrodzenie od Klienta w wysokości i na warunkach każdorazowo wskazanych na stronach Serwisu zawierających ofertę usług Korepetytora.

 2. Operator gwarantuje, że Klient zapłaci wyłącznie za faktycznie wykonane zajęcia oraz za zajęcia nieodwołane przez Klienta najpóźniej 12 godzin przed terminem zajęć.

 

§7

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych następuje poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych Serwisu, przez kontakt telefoniczny, mailowy lub przez formularz kontaktowy w Serwisie.

 2. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego regulaminu, założenie konta w Serwisie, i opłacenie pierwszych zajęć, pakietu zajęć lub wpłacenie zaliczki/zadatku, zgodnie z każdorazowo dostępnym opisem na stronach Serwisu. Dostępne formy płatności to płatność przelewem tradycyjnym, przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych lub płatność elektroniczna kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. 

 3. Skutkiem zawarcia tej umowy jest zarezerwowanie przez Operatora czasu pracy Korepetytora we wskazanym w umowie terminie.

 4. Warunki przeprowadzenia zajęć, w tym cena, są każdorazowo ujawnione w Serwisie. 

 5. Operator może udostępniać zniżki i pakiety, a także możliwość aktywizacji płatności cyklicznych na warunkach określonych każdorazowo w Serwisie. 

 6. Udzielenie zniżki lub pakietu Operator może uzależnić od zapłaty zaliczki, kaucji, lub też od zobowiązania zakupu określonej ilości zajęć od Korepetytorów dostępnych w Serwisie, stosownie do informacji każdorazowo ujawnionej w Serwisie.

 7. Kaucja zabezpieczająca zobowiązanie do zakupu określonej ilości zajęć od Korepetytorów nie podlega zwrotowi, może być przeznaczona jedynie na opłacenie należności wobec Operatora lub Korepetytora.

 

§8

 1. Zajęcia mogą być odwołane lub przełożone najpóźniej 12 godzin przed ustalonym terminem zajęć. W pozostałych przypadkach pobierana jest opłata za gotowość do przeprowadzenia zajęć w wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć ze względu na koszty ponoszone przez Operatora na rzecz Nauczyciela w celu rezerwacji terminu zajęć. 

 2. Zajęcia można odwołać lub przełożyć za pośrednictwem Systemu.

 

§9

W przypadku zajęć realizowanych poprzez transmisję video rejestracja zajęć wymaga zgody uczestnika zajęć. Dostęp archiwalny będzie realizowany wyłącznie w ramach Serwisu, wyłącznie na rzecz uczestników zajęć, Korepetytora oraz Operatora, bez prawa do pobrania czy zachowania przez uczestników zajęć.

 

§10

 1. Korzystający z usług Operatora ma prawo do złożenia w dowolnej formie reklamacji z tytułu jakości i sposobu wykonania usługi przez Operatora. 

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora w terminie 5 dni roboczych od wpływu reklamacji, a odpowiedź zostanie udzielona w tej samej formie, w jakiej złożono reklamację.

 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Operator w razie potrzeby dokonuje przede wszystkim stosownych zmian w świadczeniu usługi.

 4. Zasady reklamacji określone w ust.1-3 nie umniejszają w żaden sposób uprawnień korzystającego z usług Operatora określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 5. Bez względu jednak na postanowienia ust. 4, w przypadku, gdy korzystający z usług Operatora jest przedsiębiorcą, prawo do złożenia reklamacji wygasa z upływem 14 dni od daty wykonania usługi lub daty, w której usługa miała zostać wykonana, a wraz z nią wygasają odpowiednio roszczenia korzystającego z usług Operatora wobec Operatora, a odszkodowanie należne korzystającemu z usług Operatora w związku z niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem usług nie może przekroczyć kwoty 1000 zł lub wartości wynagrodzenia za usługę, której dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli jest to wartość niższa, ponadto odszkodowanie nie obejmuje utraconych korzyści.

 

§11

 1. Korzystanie z usług w ramach Serwisu wymaga posiadania komputera, tabletu, zaawansowanego telefonu komórkowego czy innego podobnego urządzenia, przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż: Mozilla Firefox w wersji 81.0,  Google Chrome w wersji 86.0, Apple Safari 14.0, z ustawieniem pozwalającym na wykorzystanie przez Serwis cookies (ciasteczek), utrzymywanie w panelu klienta wyłącznie połączeń szyfrowanych SSL, adresu poczty elektronicznej służącego do komunikacji, a w przypadku połączeń video przepustowości łącza internetowego nie mniejszej niż  wysyłanie 1 Mb/s, pobieranie 2 Mb/s.. 

 2. Operator zwraca uwagę na szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Systemu Informatycznego drogą elektroniczną, takich jak wirusy komputerowe, programy szpiegowskie czy niezgodne z prawem działania osób trzecich. 

 3. Korzystający z Serwisu powinien chronić dostęp do haseł przed osobami upoważnionymi, oraz stosować oprogramowanie takie jak programy antywirusowe oraz zapory sieciowe. Ze swojej strony Operator wykorzystuje zabezpieczenia techniczne uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do danych korzystającego z Serwisu na poziomie zwyczajowo wymaganym w usługach podobnego rodzaju. Operator zapewnia również, że udostępnione przez niego oprogramowanie jest wolne od wirusów komputerowych, programów szpiegowskich i podobnego oprogramowania.

 4. Korzystający z Serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu i Operatora w sposób czy do celów niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem. Korzystający z Serwisu zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 

§12

Klient nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich czy innych praw do zawartości Serwisu lub treści zajęć edukacyjnych.

Regulamin Korepetytora

§1

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Korepetytora usług edukacyjnych na rzecz Operatora oraz osób wskazanych przez Operatora, w ramach Serwisu (aplikacji sieciowej) Operatora. Regulamin określa również warunki świadczenia usług płatniczych przez Operatora na rzecz Korepetytora.

 

§2

Operatorem jest: TS Group Sp. z o.o., KRS 0000751453, NIP 5252765472, REGON 381463839, biuro@edualy.com, tel.: +48 537 370 907.

 

§3

Operator umożliwia Korepetytorowi zawarcie umowy z Operatorem lub bezpośrednio z osobami wskazanymi przez Operatora o świadczenie usług edukacyjnych. Operator umożliwia również prezentację danych i oferty Korepetytora na stronach Serwisu. Operator pośredniczy również w przekazaniu Korepetytorowi wynagrodzenia w przypadku, gdy Korepetytor zawiera umowę bezpośrednio z osobami wskazanymi przez Operatora. 

 

§4

Operator udostępnia za pośrednictwem Serwisu narzędzia informatyczne niezbędne dla zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz pomocne w procesie zapłaty za te usługi, oferty zawierające warunki świadczenia usług, w tym cenę, a także informacje o zawartych umowach i ich rozliczeniu. 

 

§5

 1. Za faktycznie wykonaną przez Korepetytora na rzecz Operatora usługę należy się Korepetytorowi od Operatora wynagrodzenie w wysokości określonej w Serwisie i zaakceptowanej przez Korepetytora, pomniejszoną o wartość marży Operatora.

 2. Za faktycznie wykonaną przez Korepetytora na rzecz osoby wskazanej przez Operatora usługę należy się Korepetytorowi od tej osoby wynagrodzenie w wysokości określonej w Serwisie i zaakceptowanej przez Korepetytora, pomniejszoną o prowizję Operatora.

 3. Operator ma prawo oferować usługi Korepetytora po cenie niższej, o ile obniżka ta zostanie sfinansowana z marży lub prowizji Operatora.

 4. Korepetytor otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane usługi.

 5. Korepetytor otrzyma wynagrodzenie od Operatora lub za jego pośrednictwem do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi. W zależności od sytuacji prawnej Korepetytora, Korepetytor może być zobowiązany do wystawienia faktury lub rachunku.

 6. Operator może uzależnić umieszczenie oferty Korepetytora w Serwisie Operatora od ustalenia przez Korepetytora określonych warunków tej oferty, a także od posiadania czy udowodnienia przez Korepetytora określonych cech związanych z tą ofertą.

 7. W szczególności niezbędne jest przekazanie przez Korepetytora Operatorowi numeru rachunku bankowego w polskim banku lub też numeru ID konta Revolut, należących bezpośrednio do Korepetytora.

 

§6

W przypadku zajęć realizowanych poprzez transmisję video Korepetytor wyraża zgodę na rejestrację zajęć. Dostęp archiwalny będzie realizowany wyłącznie w ramach Serwisu, wyłącznie na rzecz uczestników zajęć, Korepetytora oraz Operatora, bez prawa do pobrania czy zachowania przez Korepetytora.

 

§7

 1. Korzystający z usług Operatora ma prawo do złożenia w dowolnej formie reklamacji z tytułu jakości i sposobu wykonania usługi przez Operatora. 

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora w terminie 5 dni roboczych od wpływu reklamacji, a odpowiedź zostanie udzielona w tej samej formie, w jakiej złożono reklamację.

 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Operator w razie potrzeby dokonuje przede wszystkim stosownych zmian w świadczeniu usługi.

 4. Zasady reklamacji określone w ust.1-3 nie umniejszają w żaden sposób uprawnień korzystającego z usług Operatora określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

 5. Bez względu jednak na postanowienia ust.4, w przypadku, gdy korzystający z usług Operatora jest przedsiębiorcą, prawo do złożenia reklamacji wygasa z upływem 14 dni od daty wykonania usługi lub daty, w której usługa miała zostać wykonana, a wraz z nią wygasają odpowiednio roszczenia korzystającego z usług Operatora wobec Operatora, a odszkodowanie należne korzystającemu z usług Operatora w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług nie może przekroczyć kwoty 1000 zł lub wartości wynagrodzenia za usługę, której dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli jest to wartość niższa, ponadto odszkodowanie nie obejmuje utraconych korzyści.

 

§8

 1. Korzystanie z usług w ramach Serwisu wymaga posiadania komputera, tabletu, zaawansowanego telefonu komórkowego czy innego podobnego urządzenia, przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż: Mozilla Firefox w wersji 81.0,  Google Chrome w wersji 86.0, Apple Safari 14.0, z ustawieniem pozwalającym na wykorzystanie przez Serwis cookies (ciasteczek), utrzymywanie w panelu klienta wyłącznie połączeń szyfrowanych SSL, adresu poczty elektronicznej służącego do komunikacji, a w przypadku połączeń video przepustowości łącza internetowego nie mniejszej niż  wysyłanie 1 Mb/s, pobieranie 2 Mb/s.. 

 2. Operator zwraca uwagę na szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Systemu Informatycznego drogą elektroniczną, takich jak wirusy komputerowe, programy szpiegowskie czy niezgodne z prawem działania osób trzecich. 

 3. Korzystający z Serwisu powinien chronić dostęp do haseł przed osobami upoważnionymi, oraz stosować oprogramowanie takie jak programy antywirusowe oraz zapory sieciowe. Ze swojej strony Operator wykorzystuje zabezpieczenia techniczne uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do danych korzystającego z Serwisu na poziomie zwyczajowo wymaganym w usługach podobnego rodzaju. Operator zapewnia również, że udostępnione przez niego oprogramowanie jest wolne od wirusów komputerowych, programów szpiegowskich i podobnego oprogramowania.

 4. Korzystający z Serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu i Operatora w sposób czy do celów niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem. Korzystający z Serwisu zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 

§9

Nauczyciel jest odpowiedzialny za szkodę spowodowaną u Operatora czy osób wskazanych przez Operatora, spowodowanych nienależytym wykonywaniem obowiązków lub niewykonaniem obowiązków, w szczególności odstąpieniem od świadczenia usług edukacyjnych bez wypowiedzenia.

 

§10

Rozwiązanie niniejszej umowy przez Korepetytora wymaga dwutygodniowego wypowiedzenia.

 

§11

W trakcie obowiązywania niniejszej umowy oraz 3 miesiące po jej rozwiązaniu Korepetytor nie ma prawa świadczyć usług edukacyjnych na rzecz osób, na rzecz których świadczył te usługi w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Za każde naruszenie niniejszej klauzuli konkurencyjnej Nauczyciel zapłaci Operatorowi karę umowną w wysokości 200 zł.
 

Metody płatności
Regulamin
Regulamin